Česká národopisná společnost


Etická a ediční pravidla

Prohlášení redakce Národopisného věstníku o dodržování etických zásad publikování

Česká národopisná společnost v roli vydavatele odborného periodika Národopisný věstník vyžaduje po autorech příspěvků dodržování základních etických zásad souvisejících s publikováním.

Redakce přijímá pouze původní texty, vzešlé z vědeckého výzkumu či dokumentace. Redakcí jsou akceptovány pouze ty příspěvky, které nebyly dosud v tištěné či elektronické žádné formě publikovány. Ke zveřejnění na jiném místě nesmí dojít ani v době probíhajícího recenzního řízení. Nepůvodní texty budou redakcí odmítnuty bez recenzního řízení, odmítnuty mohou být též texty, které autor zašle k recenznímu řízení zároveň do více časopisů.

V souladu s Etickým kodexem České národopisné společnosti a dalšími etickými pravidly (Publishing Ethics Resource Kit /PERK/, Ethics in research and publication, Code of Conduct společnosti COPE) doporučuje redakce Národopisného věstníku autorům
- publikovat své příspěvky v duchu kritického bádání s cílem rozšíření stávajícího vědeckého poznání,

- zveřejňovat pravdivá a autentická data a výsledky výzkumů zpracované na co nejvyšší profesní úrovni,

- dodržovat zásady vědecké publikační činnosti včetně explicitního odkazování na relevantní publikovanou literaturu, dodržování správných citačních úzů a norem stanovených redakcí Národopisného věstníku a zákazu plagiátorství.


Všichni autoři musí mít podstatný podíl na výzkumu. Pokud se vyskytnou autoři, kteří přispěli k výzkumu podstatnou měrou, ale nejsou explicitně uvedeni, nebo na druhé straně autoři, kteří jsou uvedeni, ale ve skutečnosti nebyli do výzkumu zapojeni, je to považováno za přestupek vůči publikační etice a praxi.

Od autorů se vyžaduje dodržování etického přístupu vůči výzkumným subjektům zahrnující mj. snahu o získání souhlasu subjektů výzkumu s publikováním, zohlednění okolností, které by mohly při publikování vést k negativním důsledkům pro subjekty výzkumu, a tyto důsledky snižovat například jejich anonymizací. Doporučuje se zdůraznit podíl subjektů výzkumu na celkovém publikovaném výsledku, v případě jejich souhlasu s uvedením jejich jmen.

V textu předložených příspěvků uvádí autor svou domovskou instituci, za vhodné se považuje jasně uvést vztahy a závazky k zadavateli výzkumu včetně údajů o něm, jména všech spolupracovníků, studentů a dobrovolníků v pořadí dle jejich podílu na publikovaném výsledku a s jasným uvedením jejich úlohy při výzkumu, v případě identického podílu pak v abecedním pořadí. Autoři by měli zaručit, že získali povolení používat materiály, na které se vztahují autorská práva.

Texty deklarované jako studie podléhají povinnosti recenzního řízení, v jehož rámci jsou příspěvky anonymně posuzovány dvěma oponenty. Výběr recenzenta (domácího nebo zahraničního) vychází z tematického zaměření posuzovaného textu a specializace recenzenta. Z recenzního řízení jsou vyloučeni odborníci z pracoviště autora, členové redakční rady Národopisného věstníku či osoby, které by mohly být v jakémkoliv konfliktu zájmů ve vztahu k recenzovanému textu a jeho autorovi. Recenzování studií je důvěrné, redaktor je vázán povinností chránit anonymitu recenzentů po čas průběhu recenzního řízení i autorů. Všechny recenze posudky musí být objektivní, osobní kritika autorů je nevhodná. Na základě vyjádření oponentů je rukopis přijat k publikování, vrácen autorovi k přepracování či zcela odmítnut. V případě rozdílných stanovisek obou oponentů, je zadán třetí posudek. Pokud i nadále přetrvávají pochyby, je rozhodnutí o publikování textu v kompetenci Redakční rady časopisu.

Akceptování výhrad recenzentů a formálních standardů vyžadovaných redakcí je podmínkou publikování jakéhokoliv textu. Příspěvky, které nesplňují zde uvedené formální náležitosti, mohou být redakcí odmítnuty i bez recenzního řízení.

Redakce Národopisného věstníku je připravena sledovat a zajišťovat všechny náležitosti publikační etiky a operativně komunikovat s autory / recenzenty / čtenáři v případech možných omylů v publikovaných textech či podezření z porušení publikační etiky a praxe (stížností ohledně autorství, plagiátorství, falšování dat, porušení výzkumných standardů, zfalšování výsledků výzkumu atd.). V případě nezbytnosti je redakce připravena publikovat opravy, vysvětlení, oznámení o stažení textů a omluvy.

Redaktor a vydavatel jsou vázáni povinností realizovat takové kroky, aby byla trvale zaručena odborná kvalita publikovaných textů. Případné problémy projednává na svém jednání kolektivní orgán vydavatele v podobě Redakční rady Národopisného věstníku.

Akceptování výhrad recenzentů a formálních standardů vyžadovaných redakcí je podmínkou publikování jakéhokoliv textu. Příspěvky, které nesplňují zde uvedené formální náležitosti, mohou být redakcí odmítnuty i bez recenzního řízení. Upozorňujeme autory, že recenzní řízení může trvat v závislosti na povaze textu několik týdnů až měsíců. Autorům příspěvků v oddílech Studie, Materiály, Etnologie v zahraničí jsou poskytovány 2 výtisky časopisu. Autorům ostatních publikovaných textů je předán 1 výtisk.

 

 

Příspěvky publikované v Národopisném věstníku podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko (CC BY-NC-ND 3.0 CZ). Shrnutí a úplný text licenčního ujednání je dostupný na:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.
Této licenci ovšem nepodléhají v díle užitá jiná díla.

Naposledy změněno pondělí, 27 červen 2016 22:49


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz