Česká národopisná společnost


Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Rozsah příspěvků
Studie: max. délka 20 normostran (36 000 znaků s mezerami v textovém editoru).
Materiály a Etnologie v zahraničí: max. délka 15 normostran (27 000 znaků).
Personalia: max. délka 5 normostran (9 000 znaků) + doporučena výběrová bibliografie osoby, jíž je medailon věnován.
Recenze: 5 normostran (9 000 znaků), redakce nepřijímá recenze na publikace či výstavy, uplynulo-li od vydání knihy či uskutečnění výstavy více než 2 roky

Formální úprava příspěvků
Písmo: ARIAL nebo TIMES NEW ROMAN; bez stínování, psaní všech velkých písmen nebo kapitálek
•    název příspěvku: velikost 12 / tučně
•    jméno autora, vč. všech akademických titulů: velikost 12 / tučně+kurzíva
•    název a adresa instituce, v níž autor působí (případně soukromá adresa), e-mailový kontakt: velikost 12 / kurzívou
•    názvy kapitol: velikost 12 / tučně
•    vlastní text: velikost 12

Odstavec: zarovnání vlevo; řádkování 1,5; začátek odstavce neformátovat žádným odsazením (klávesou TAB, několika úhozy mezerníkem); klávesu ENTER používejte pouze k oddělení odstavců, doporučujeme neužívat zvláštní grafické úpravy a formátování textu (různé typy písma, podtrhávání atd., nepřípustné je užívání maker, vkládání obrázků přímo do textu, automatické rozdělování slov apod.).
Poznámky: umístit pod čarou (Vložit › Odkaz › Poznámky pod čarou; číslovat 1, 2, 3 atd.) .
Seznam pramenů, literatury a internetových zdrojů: za vlastním textem (nadpis těchto soupisů bude sjednocen s nadpisy ostatních kapitol v textu, tj. tučně).
Summary: u příspěvků v oddílech Studie, Materiály, Etnologie v zahraničí: český text určený pro překlad do anglického jazyka v max. rozsahu 1/2 normostrany (800 znaků s mezerami).
Klíčová slova: pět až sedm slov vystihujících obsah statě.
Fotografie či jiné obrazové přílohy, grafy: nevkládat do textu, přiložit jako přílohu/-hy v podobě samostatných souborů (nekomprimovaný formát jpg nebo tiff, minimální rozlišení 300 dpi), nezbytné připojit textový soubor se seznamem fotografií (u popisů uvést vedle názvu také autora, místo archivace fotografie či vlastníka obrazového materiálu, vročení), je možné specifikovat přibližné umístění obrazového materiálu do textu (barevně odlišenou textovou poznámkou).
Název souborů (příloh): každý soubor bude mít název složený z příjmení autora a názvu příspěvku: Kral_O domácké výrobě.doc - bude-li k příspěvku připojena obrazová příloha, bude vše (textová i obrazová část) vložena do složky téhož názvu: Kral_O domácké výrobě – a ve složce bude textový dokument Kral_O domácké výrobě_Text a jednotlivé očíslované obrázky: Kral_O domácké výrobě_Obr1; Kral_O domácké výrobě_Obr2 atd.

Citační norma
Monografie jednoho autora: SMRČKA, Vít: Dějiny České národopisné společnosti čili Dějiny psané národopisem. Praha: Česká národopisná společnost, 2011.
Monografie více autorů: JANOTKA, Miroslav – LINHART, Karel: Zapomenutá řemesla. Praha: Svoboda, 1984.
Kapitola v knize více autorů (kolektivní monografie) a ve sbornících: MOTYČKOVÁ, Dana – SEDLICKÁ, Kateřina: Činnost Národopisné komise při České akademii věd a umění v období protektorátu a její přínos rozvoji oboruIn: Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2006, s. 124–132.
Článek v odborném časopise: LUDVÍKOVÁ, Miroslava: Vranovské poutě z národopisného hlediskaVlastivědný věstník moravský 24, 1972, č. 1, s. 67–77.
Edice díla anonymního autora: VERBÍK, A. (ed.): Krevní kniha městečka Bojkovic 1630–1721. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1971.
Edice díla známého autora: KOPECKÝ, Milan (ed.): Valentin Bernard Jestřábský. Vidění rozličné sedláčka sprostého. Opava 1719. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1973.
Archivní prameny: Moravský zemský archiv v Brně, fond G113, Zemská rada živnostenská, inv. č. 58, sign. Xa, k. 580, fol. 5–8.
Rukopis diplomové (bakalářské, magisterské) nebo disertační práce: SVĚTLÍK, Radek: Výzkum percepce krajiny za použití vizuálních metod. Bakalářská práce. Plzeň: Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra antropologie, 2013.
Respondenti: Hartl, Karel (nar. 1925); 29. 11. 2015.
Webové stránky: Dostupné z: http://gistralik.muni.cz/zaznam.html#id=7126 (cit. 16. 5. 2015).

 

 

 

Naposledy změněno úterý, 19 leden 2021 18:32


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz